RADIKALFEMINISMENS SANNA ANSIKTE

En ”expertgrupp”, innehållandes bl a Maria Sveland, rekommenderar att regeringarna i vart och ett av de Nordiska länderna ser till att ”hot och trakasserier på grund av kön ska bli straffbara” (vilket det faktiskt redan är), och att det ska straffas på samma sätt som diskriminering. Det påstås att det gäller manskönet också, men i rapporten talas det enbart om ”antifeminism”, vilket sägs vara ”hållning, värdesätt och handling”, ”motstånd mot feminism och jämställdhet”, ”en önskan om att återskapa en hierarkisk samhällsordning där heterofila män är priviligierade” och ”ett motstånd mot att utmana köns-, sexualitets- och raskategorier”. Så rekommenderar man tio åtgärder mot hot, hat och trakasserier:

1) Antifeministiska trakasserier och hatfulla yttringar ska göras straffbart (men inte trakasserier och hatfulla yttringar mot män),

2) uppringningstjänster för rapportering av hot och trakasserier ska upprättas (en sorts underrättelsetjänst),

3) årliga nationella kartläggningar av antifeminism ska genomföras (manshatande verksamheter är däremot oviktiga),

4) forskning om antifeminism ska prioriteras (forskning om mäns diskriminering är oviktig),

5) arbetet för jämställdhet och antidiskriminering ska bidra till utvidgade normer för maskulinintet (Maria Sveland och andra medelklass-mainstream radikalfeminister ska ges rätten att bestämma hur män ska vara),

6) åtgärder för marginaliserade män och pojkar ska iståndsättas (eftersom alla män – åtminstone alla heterofila – är talibaner så blir detta en verkningslös åtgärd, de är ju aldrig marginaliserade),

7) antifeminism bör vara en del av jämställdhetsombudens verksamhetsområde (istället för att arbeta för kvinnlig dominans i samhället ska man nu också aktivt motarbeta dem som tillvaratar mäns rättigheter).

8) pressen måste iaktta sitt ansvar (d v s självcensur mot ”fel” åsikter – yttrande- och åsiktsfriheten ska sättas ur spel),

9) samarbete mellan stat och fackgrupper ska fortsätta (radikalfeministerna ska kunna diktera mer lagstiftning),

10) tvärfackliga nordiska konferenser bör genomföras (utbyte av metoder för att kontrollera de brottsliga kritiserarna av radikalfeminismen).

I detta förslag visar radikalfeminismen öppet sitt sanna ansikte som en totalitär ideologi. I ett demokratiskt och liberalt samhälle är kritik och debatt en grundförutsättning, men radikalfeministerna önskar istället gå samma väg som man gjorde i de kommunistiska, fascistiska och nazistiska diktaturerna: Man bannlyser och straffar kritiken mot den egna, ”ofelbara” ideologin. Med facit i hand från diktaturstaterna så är det en underdrift att säga att det inte är någon lyckad idé. Men det visar ju, som sagt, verkligt tydligt vad radikalfeminismen står för; totalitarism, avvisande av demokrati och avvisande av vetenskap. Man sällar öppet in sig bland de andra totalitära ensanningsideologierna, med förenklingar och förvrängningar av verkligheten. Något som i Maria Svelands fall t ex visas av hennes scenariokonstruktion av ett feministhat som utgått från dokumentären ”Könskriget” och de obligatoriska förvrängningar hon i det sammanhanget gjort för att vrida verkligheten ”rätt” – d v s som hon själv och radikalfeministerna vill att den ska se ut.

En stilla undran infinner sig dock i tanken att betrakta feminister som en etnisk grupp som ska skyddas på samma sätt som etniska folkgrupper eller medelklassaccepterade sexuella läggningar (de icke godkända – liksom män – är det ju dock fritt fram att trakassera, trots lagstiftningen). Det finns ju inte bara en sorts feminism, även om den radikalfeministiska kretsen runt Maria Sveland vill påskina det (läs t ex här och här). När feminister kritiserar varandra, vilken av kombattanterna är det då som ska straffas? Eller ska det inte vara straffbart för den ena feministen att kritisera den andra? Är det kanske bara män som ska straffas då de kritiserar feminismer av olika slag? Så har det ju fungerat hittills. Män som uttalar kritik mot olika feministiska dogmer blir ju genast anklagade för att vara anti-feminister och utsatta för ”de godas” samlade hat, som t ex Per Ström. Utan tvekan kommer jag själv att hamna i det gebitet, även fast jag – om dock inte feminist själv – sympatiserar med klassisk feminism så som den t ex framstår som hos Louise Persson. Louise pekar också på just hur totalitär radikalfeminismen är och att den inte har befriat kvinnan från ett patriarkaliskt system utan bara bytt förmyndare för henne. Istället för mannen är det nu staten som är hennes ”beskyddare”. Men att jag sympatiserar med vad hon skriver kan förmodligen av de ”rättroende” radikalfeministerna anföras som ”bevis” för att Louise är ond. Hur skulle annars en som jag kunna backa upp vad hon skriver? Vi får väl hoppas att legalitetsprincipen gäller för eventuella nya lagar kring förbudet att kritisera feminism (även om principen övergivits i fallet med TV-licensen och Internet) annars riskerar ju bl a den klassiska feministen Louise Persson att åtalas för hets mot feminister p g a sin bok. För att inte tala om alla de som på andra sätt kritiserat t ex den nya beordrade fördelningen av pappaledigheten, könskvotering, orättvisan i behandlingen av män i vårdnadstvister m m. Som alltid lyckas ideologiska lagar inte med något annat än att kriminalisera människor som annars inte är benägna för kriminellt uppförande. Och syftet är enbart att gynna en starkt privilegierad grupp av människor som anser sig sitta inne med den enda sanningen och som anser sig ha rätten att tvinga alla andra att följa deras sanning. En grupp som anser sig ha rätten att attackera ”fel” människor hur kränkande och ounderbyggt som helst men att ha rätten att slippa bli kritiserade själva – oavsett hur underbyggt det är. För deras attacker mot andra är ”befogade”, medan andras kritik av dem är ”förföljelse”. Allt enligt den närmast religiösa litanian om offerskap i egenskap av ”absolut rättfärdighet”.

Radikalfeminismen, som har fått segla upp till position som allenarådande och statsbärande ideologi, har varit förödande för det svenska samhället. Genom att spela på panik och skrämsel – via förvrängningar, tystande av kritik, förkastandet av vetenskap till förmån för ideologi, häxjakter och smutskastning för att uppnå sina mål, precis som t ex nazismen gjorde – har radikalfeminismen skapat ett samhälle som är intolerant, fördömande och – som Robert Gustafsson uttrycker det – PK-fascistiskt. Som historiker inser jag, att framtiden tungt kommer att döma dem som skapade detta samhälle, men det är tyvärr föga tröst för oss som just nu tvingas leva i det. Det märkligaste är dock, att en mycket stor majoritet av det svenska folket inte alls sympatiserar med den kurs som förs, men ändå lyckas fanatikerna få igenom den. Radikalfeministerna är inte besvärade av någon sorts hat mot feminister, de är besvärade över att deras kritiker ifrågasätter deras självtagna rätt att bestämma hur alla ska vara, leva och tycka.

Förslaget om att kriminalisera kritik mot feminismen bryter mot ett flertal av anständighetsprinciperna här ovan, nämligen alla tio!

MORALHYSTERIN SKÖRDAR NYA OFFER

För en knapp vecka sedan föll en dom i Gävle tingsrätt mot en 19-årig ung man, som under ett års tid haft ett ömsesidigt sexuellt förhållande med en tre och ett halvt år yngre flicka. Internationellt brukar den av sexualforskaren David Finkelhor 1979 (Sexually Victimised Children, New York) godtyckligt konstruerade ”regeln” om 5 års åldersskillnad gälla för ansvarsfrihet vid liten åldersskillnad, men Sverige måste naturligtvis på alla områden gå i spetsen för moraliserandet i världen, så tre och ett halvt år ansågs vara för stor åldersskillnad för att tillåta ansvarsfrihet. Den unge mannen dömdes för sexuellt utnyttjande av barn till skyddstillsyn, dagsböter om 2500 kr och att betala skadestånd till flickan, om 35.000 kr.

Hur absurt kan egentligen ett samhälle bli? Den dömde hade inte förgripit sig på flickan, och han hade inte skadat henne – om man nu inte räknar graviditet med efterföljande abort som en skada, men det hade det inte varit om hon hade hunnit fylla 15 eller han inte hunnit fylla 18 (för då hade han själv varit barn). Flickan var helt med på det och önskade rimligen inte få honom straffad. Vem i hela denna process tänkte på hur hon ska må efter denna dom? Att orsaka att den man tycker mycket om och önskat ett förhållande med ska straffas med dryga summor och dessutom i framtiden i belastningsregister och annat utpekas som ”pedofil” kommer knappast att bidra till att flickan mår bra. Hur den unge mannen ska må av detta är det väl ingen som bryr sig om, för han är ju en ”brottsling”. Men han har inte förbrutit sig mot flickan. Det enda han förbrutit sig mot är de moralistiska principerna som styrt lagstiftning, åklagare och tingsrätt, och åter igen har vi fått ett tydligt exempel på, att principen – inte människorna – är det enda som betyder något för moralismen. I ”rättfärdighetens” namn är moralismen beredd att, genom sina ombud, hänsynslöst offra hur många människor som helst!

Som en god vän till mig uttryckte det apropå domen: Det är ju själva fan att de ungdomar som vuxensamhället varken kan erbjuda jobb eller bostad inte ens får knulla!

Domen i Gävle bryter mot nr 1-4 och 10 av anständighetsprinciperna här ovan.

Första gången postad april 2013.

SVENSKARNAS PÅSTÅDDA STÖD FÖR SEXKÖPSLAGEN

Ofta påstår de som anser sig ha rätt att reglera andra individers sexualitet i form av sexköpslagen, att denna lag har ett starkt stöd bland det svenska folket. Vad som påstås bevisa det är två telefonintervju-undersökningar av Sifo, en 1999 och en 2002, vilka sägs visa att 76 procent var för sexköpslagen, samt Juri Kuosmanens undersökning 2008, där 71 procent var för den. Vad som dock är verkligt problematiskt med dessa undersökningar är att de har ett extremt högt bortfall av svarande. För Sifo-undersökningarna finns visserligen inga siffror på hur stort bortfallet var (anges bara 1000 telefonintervjuer, men inte hur många försök), men i undersökningen 2008 var det 55 procent(!). D v s att inte ens hälften av de tillfrågade svarade. I en undersökning 1996 var 67 procent av de tillfrågade mot en kriminalisering.

Det är uppenbart, mot bakgrund av det stora bortfallet av svarande, att de tre undersökningarna inte kan säga någonting alls om vad det svenska folket tycker om sexköpslagen. Man måste också fråga sig varför bortfallet blir så väldigt stort? Det är högst troligt att det beror på det skamliga ämnet och kravet på konsensus, som är så extremt tryckande i det svenska samhället. Det är ingen överdrift att säga att stigmatiseringen av dem som tycker eller är ”fel” rörande sexualiteten är väldigt stor i vårt land, särskilt efter införandet av sexköpslagen. Så även om intervjun sägs vara anonym så drar sig förmodligen många som inte stödjer sexköpslagen för att svara, vilket sannolikt var fallet vid Sifos telefonintervjuer också. Som jämförelse kan anföras en undersökning i Nederländerna 1998, vilken indirekt visar att 80 procent av männen som gått till prostituerade ljög om det. Det är nämligen, i det sexualfientliga västerländska kristna samhället, så skamligt att tycka eller vara ”fel” sexuellt att man måste tillrättalägga sina svar för att inte bli stämplad som ”monster”. Intoleransen i det svenska samhället är gigantisk!

En betydligt större opinionsyttring, men inte urvalsrepresentativ för hela befolkningen, är millningarna på Newsmill. Av 15.819 millningar (18/4 2013) var det 81 procent som var arga på lagen och endast 12 procent som var glada. Det är en viss skillnad mot de drygt 1100 (av 2500) som svarat på Kuosmanens undersökning 2008, som ”visar” att svenska folket är ”för” sexköpslagen (Kuosmanen själv varnar dock för att förlita sig för mycket på undersökningen, vilket inte hindrar både ministrar och den s k ”utvärderingen” av sexköpslagen från att referera till den som ett faktum att svenskarna stödjer lagen. Intressant är också, att om man tar denna undersökning, och antar att de 55 procenten som inte svarade inte stöttade sexköpslagen, så blir utfallet 67 procent mot densamma – precis som i 1996 års undersökning. Det är alltså ett faktum, att vi inte har något som helst underlag för att säga att svenska folket stöder sexköpslagen. Man bygger helt och hållet på en övertolkning av ett högst bristfälligt underlag. Det är snarare så, som syns av millningarna på Newsmill, att svenska folket är motståndare till lagen!

Mot bakgrund av det extremt höga bortfallet vore det angeläget att undersöka varför folk inte vill svara på frågor om sexköpslagen och prostitution.

Vad som också är ett faktum är, att sexköpslagen direkt strider mot åsikts-, handlings- och integritetsfrihet. I vårt land, och många andra västländer, fördömde vi kommunistiska ”omskolningsläger”, där folk skulle omskolas till att omfatta de ”rätta” tankarna. Men sexköpslagen är ju ingenting annat än en ”omskolningslag”. På ett högst odemokratiskt och rättsoanständigt sätt har ett antal folkvalda satt sig över sin egen befolkning, och remissinstanserna, och utsett sig själva till så mycket bättre vetande än sina ”undersåtar” att de givit sig själva rätten att via lagen ”korrigera” medborgarnas syn på detta. Det är nämligen ett faktum, att sexköpslagen inte infördes för att hjälpa några sexsäljare, utan det deklarerades att ”syftet med lagen i första hand var att ’markera en ståndpunkt’ eller ’sända ett meddelande’ att ’samhället’ inte accepterar prostitution.” D v s att riksdagsledamöterna utsåg sig själva till ”samhället” vid beslutet och skärpningen, utan att inkludera majoriteten av landets befolkning däri. Att man också bygger densamma lagen på ett ideologiskt vinklat och ovetenskapligt underlag (se t ex Wase, 2012, ”Den kidnappade sanningen. Myten om den gigantiska sextraffickingen, Stockholm, bilaga 9) gör den inte ett dugg mindre lik t ex raslagar, vilka också är ideologiska och ovetenskapliga. Särskilt som sexarbetarna själva också var utelämnade från förarbetet. Att folkvalda personer som genomför, skärper och försvarar sådan lagstiftning kan betrakta sig som demokratiska står jag totalt oförstående till.

Samtliga de riksdagsledamöter som infört och skärpt sexköpslagen bryter mot anständighetsprinciperna här ovanför i alla fall utom nr 5.

Första gången postad juni 2013.

EGOCENTRISK EMPATI

Mångfald, rätten att vara unik, valfrihet, tolerans eller rätten till sin egen kropp brukar framföras som honnörsord och ”grundpelare” i demokratin. Men så fort det handlar om sex sätts det ur spel. Den som inte är som medelklassidealet stämplas som abnorm, patologisk, pervers och – framför allt – bara värd att hatas och föraktas i en stenhård PK-fascism. En sexarbetare, t ex, har absolut inte rätt till sin kropp och om någon i yrket säger att hon inte trivs med det, då blir plötsligt denna vantrivsel så oerhört viktig att man vill utplåna yrket från jordens yta. Den omsorgen visar minsann inte vår svenska (eller någon annan) regering andra personer som vantrivs på sina arbeten.

Josephine Butler, den första ”moderna” antiprostitutionsaktivisten, fällde på 1800-talet den berömda kommentaren, att ”om jag vore en prostituerad skulle jag gråta varje dag”. Egentligen inrymmer den i sin påstådda empati hela svaret på varför sexarbetare inte ska tillåtas att utöva sitt yrke under säkra former. Det handlar om ”empati”, eller som det sägs i en artikel om incest i ”Journal of Marriage and the Family” (Gilgun, We Shared Something Special: The Moral Discourse of Incest Perpetrators. 1995) när Martha Manning citeras; ”en sympatisk identifikation med andra… När vi till exempel ser någon lida så känner vi lidandet som det var vårt eget”. Vi ska uppfatta detta som att det är något gott, något eftertraktansvärt och osjälviskt. Men hur osjälviskt blir det, när denna empati fullständigt ignorerar vad föremålet för empatin själv säger och tycker, så som radikalfeminister och andra moralentreprenörer ignorerar alla andra utsagor än de som bekräftar deras ”empati”?

Fessler & Navarrete (Third-party attitudes toward sibling incest Evidence for Westermarck’s hypotheses. I Evolution and Human Behaviour 25, 2004) ser inte alls denna empati som något positivt. De kallar den ”egocentrisk empati”, en term som annars bara används på barn, då den utgår från ens egna känslor, utan hänsyn till andras; ”Vi kallar den antagna processen ”egocentrisk empati”, då individer empatiskt upplever andras uppträdande som om det var deras eget, och därför ignorerar andras subjektiva försäkringar, förlitande sig på sina egna dispositioner istället. Vi föreslår, att egocentrisk empati är ofullständig genom brist på förnuftsdjup”. Det handlar alltså om personer som i princip empatiskt är kvar på barnstadiet, med en oförmåga att förstå att andra människor kan känna annorlunda än de själva, och jag skulle alls inte bli förvånad om man plötsligt skulle upptäcka släktskap med psykopati. Denna egocentriska empati illustreras på ett lysande sätt av sexsäljaren Sanna, som kommer till tals hos Petra Östergren (Porr, horror och feminister. Stockholm 2007), när hon uttalar sig om de radikalfeministiska medelklassaktivisterna och deras ”sanningar”: ”Deras snyftiga och egocentriska utläggningar om vad prostitution skulle innebära för dom är viktigare än mina faktiska erfarenheter. Det är nämligen inte mig dom talar om när dom diskuterar sexsäljare. Det är inte sexsäljares erfarenheter de sätter ord på. De söker Sanningen om prostitution genom att fantisera ihop hur de själva skulle kunna tänkas känna i prostitutionen. Och varför kan bara en sanning finnas när det finns så många olika upplevelser”?

Denna egocentriska empati verkar verkligen inte bara på genetiska dispositioner, utan lika mycket på inlärda, kulturella adaptioner, så som Fessler & Navarrete finner av forskning kring tabun kring mat; ”Vår forskning i ett annat ämne, mattabun, gav oss en bild att, åtminstone under vissa omständigheter, folk verkligen kan arbeta hårt för att se till att andra inte gör saker som de själva finner vämjeliga om de skulle delta i dem”. Egocentrisk empati arbetar alltså inte för att hjälpa andra, utan för att tillgodose ens egna behov av att slippa äcklas eller känna obehag. Men mekanismen tillåter de egocentriska empatikerna att intala sig själva att det de gör egentligen är för föremålets bästa. Det är samma mekanism som ligger bakom oförblommad hänsynslöshet för ”den goda sakens skull” och det är också samma mekanism som tillåter de västerländska medelklasskvinnorna att inta samma koloniala attityder som en av de främsta liberala ideologerna, John Stuart Mill (1859, On liberty, London), kunde göra på 1800-talet, rättfärdigandes de ”civiliserades” överlägsenhet över ”vildarna”: ”De som fortfarande är i ett tillstånd av att bli omhändertagna av andra måste skyddas mot sina egna gärningar likväl som från skador utifrån”. Han ansåg att mänskliga varelser i ”civiliserade” samhällen (nämligen de flesta europeiska) hade uppnått mognad i sin förmåga och hade ”uppnått kapaciteten att ha letts till sin egen utveckling genom övertygelse eller varseblivning”, men att alla ickeeuropeiska samhällen var ”efterblivna”, och om de skulle utvecklas vidare ”så måste det ske genom främlingar”.

När alltså personer som Josephine Butler eller våra nutida antiprostitutionsaktivister påstår att de agerar av omsorg och medkänsla så har det ingenting med verkligheten att göra. Den egocentriska empati som de är besatta av gör istället att de ignorerar rösterna hos dem de påstår sig ”rädda” och enbart lyssnar till de få som konfirmerar deras egna egocentriska känslor. D v s ren egoism gömd bakom en falsk ridå av ”godhet”. Det gör också att de kan göra karriär, genomföra ideologisk lagstiftning med helt andra syften än omsorg och framstå som empatiska fast det alltså handlar om ren, skär egoism. Det gör även att de, utan att blinka, kan skapa väldigt många fler offer än de någonsin ”räddar”. De självutnämnda ”goda” agerar alltid i egenintresse – inte i andras.

Egocentriska empatiker bryter mot alla tio anständighetsprinciperna här ovan.

Första gången postat juni 2013.

EVOLUTIONÄRA ADAPTIONER

Totalitära ideologier – som kommunism, fascism, radikalfeminism, kristendom m fl, vilka har bestämda idéer om t ex klass, moral, ras och kön – måste alltid avvisa objektiv vetenskap och istället hävda att den egna ideologin är ”vetenskapen”. Detta görs numera inte på samma sätt som t ex vänstern tidigare påstod att Marxism var ”vetenskap”, utan istället inrättas det ”stödvetenskaper”, som t ex genuskunskap (se exempelvis Ninnis genomgångar av den s k ”kurslitteraturen” inom det ”vetenskapliga” ämnet, eller kreationism/intellegent design. Sedan måste man smutskasta dem som biologiskt kritiserar bristerna i det ideologiska bygget och påstå att de är ”biologister”, och att det alltså också är en ideologi – vilket naturligtvis är fullständigt nonsens. En ideologi, som radikalfeminismen, producerar förklaringsmodeller för att motivera tvingande åtgärder och lagar i enlighet med den ideologiska övertygelsen, medan vetenskap strävar efter att förklarar existerande fenomen. Ett tydligt exempel på en ideologiskt producerad förklaringsmodell är den påstådda, men hopplöst vetenskapligt undermåliga, könsmakts-ordningen och den Rousseauinspirerade föreställningen, att kön enbart är ett resultat av kulturell stöpning. Bägge saknar fullständigt vetenskapliga, empiriska underlag som kan stötta dem, något som inte minst ”Hjernevask”-serien i Norge tydligt klargjorde.

Den absoluta merparten av t o m det svenska folket vet att det existerar skillnader mellan könen. 2005 underströk t ex Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, att det existerar biologiska skillnader mellan män och kvinnor som styr deras livsval. Bl a skrev han (DN 19/2): ”Skillnaderna mellan könen är uppenbara och väldokumenterade. Det är till exempel välkänt att män i genomsnitt har en större förmåga till rumsligt tänkande och matematisk problemlösning. Kvinnor har större verbal förmåga och bättre detaljminne. Män är mer aggressiva och riskbenägna. Kvinnor är mer omhändertagande, särskilt när det gäller spädbarn. Det finns viktiga skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av sexualitet. Kvinnor är mer nogräknade vid valet av partner och känner sig mer bundna vid en man till vilken de utlämnat sig. Män har lättare att tänka sig även kravlösa och kortsiktiga sexuella förbindelser. Dessa och en stor mängd andra skillnader gör att män och kvinnor har olika preferenser i många av livets valsituationer”. Ingo & medförfattare säger: ”Evolutionär teori representerar en sund logisk och sammanhängande paradigm inom vilken bidragen från bägge könen är nödvändiga för överlevnad… naturen är annorlunda än mänskliga moralistiska bekymmer” (se här, och också här). Att män och kvinnor är och ofta tänker annorlunda är ett resultat av miljontals års evolutionär utveckling där de mest framgångsrika egenskaperna – i symbios – överlevt hos män och kvinnor, därför att det var mest gynnsamt för artens överlevnad. Något som t ex tydligt framgår i serien ”Människans ursprung” (del 2) som sändes i Svt (vilket företag i sin politiska korrekthet dock vägrar sända ”Hjernevask”) Detta har hos oss skapat evolutionära adaptioner, d v s biologiskt nedärvda drag och preferenser som finns där för att de gynnar artens överlevnad. De måste inte finnas hos alla individer, utan tvärtom kan de ofta bara finnas hos en mindre del av populationen. Det är också tre kriterier som måste uppfyllas för att beteendet ifråga ska kunna avgöras vara en evolutionär adaption, nämligen att det ska kunna (1) ”undersökas historiskt över en lång tid, (2) det måste observeras i en mångfald kulturella sammanhang som tillåter experter att fortsätta att testa hypotesen att beteendet är kulturellt universellt, och (3) det måste kunna ses i åtminstone en annan icke mänsklig art så att det ökar anpassning och reproduktiv framgång.”

Det är omöjligt att utrota en evolutionär adaption, eftersom den är biologiskt stöpt och nedärvd – och därmed gillad av evolutionen. Ett tydligt exempel på en evolutionär adaption är t ex homosexualitet. Ungefär tre till fyra procent av totalbefolkningen är exklusivt homosexuella och, åtminstone bland män, upp till ytterligare 20 procent bisexuella i skiftande grad. Om vi, rent hypotetiskt, skulle kunna lokalisera och avrätta alla dessa individer under ett år så skulle det ändå vara samma proportioner i nästkommande generation, eftersom det är biologiskt nedärvt. Nu slår sig gärna de politiskt korrekta för bröstet och säger, att de har eliminerat förföljelsen av homosexuella. Problemet för dem är bara, att de istället har dragit igång häxjakt på flera andra evolutionära adaptioner, idag främst sexhandel och pedofili, vilka bägge uppfyller kriterierna för evolutionär adaption och biologisk nedärvning. Att lagstifta bort sådana fenomen skiljer sig därför faktiskt inte det minsta från t ex apartheid, som ideologiskt försökte hävda den vita rasens överlägsenhet. Men alla försök att med kulturellt stöpt moralism/ideologi utrota en evolutionär adaption leder bara till förföljelse, häxjakter, skada och död, och att – som sociologen Howard S Becker uttrycker det i boken ”Outsiders” 1963 – göra kriminella av människor som annars inte är benägna för ett kriminellt beteende. Däremot är det alltid lönsamt på något sätt för de ”moralentreprenörer”, som Becker benämner dem, vilka driver dessa häxjakter. Ekonomiskt, statusmässigt, ideologiskt, karriärsmässigt m fl. Men det handlar aldrig om den påstådda ”omsorgen”.

Att via lagar, straff, häxjakter, m m, försöka utrota evolutionära adaptioner är faktiskt ren fascism. Det är att sätta sig i positionen att veta bättre än evolutionen hur evolutionen egentligen borde ha utvecklats. För de religiösa är det att säga sig veta bättre än gud, eftersom de ska korrigera guds skapelse. Men evolutionen kan inte korrigeras, eftersom den inte tar hänsyn till det minimala ögonblick av kulturellt konstruerad moral under mänsklighetens historia som de, vilka utser sig själva till att ”rätta till” evolutionen, åberopar. Men plötsligt upphäver någon moralist då sin röst och vill legitimera sin upphöjelse över evolutionen och gud och påstår att; ”då måste ju mord också vara en evolutionär adaption, eftersom det uppfyller kriterierna för evolutionära adaptioner och moralen fördömer ju det också”. Temat är legio bland sexualmoralister, och i mitt stilla sinne så undrar jag inte på att de blivit moralister, eftersom de tydligen personligen upplevt sex som att själva bli mördade (de stackarna är dock väldigt ensamma om den upplevelsen). Men mord och dödande är ingen evolutionär adaption. Om de vill påstå det måste de också hävda tanken att mord är en läggning – d v s att man föds till brottsling. Däremot är mord och dödande en följd av andra evolutionära adaptioner, som t ex överlevnadsinstinkten. Evolutionär adaption är att försöka överleva, att uppsöka det behagliga och undvika det obehagliga. När man då ställs inför situationer med risk för död eller stora obehag så styrs våra handlingar av det. Sex är behagligt, våld och tvång obehagligt. I princip allt som kombineras med våld och tvång blir obehagligt – även sex. Men att hävda att vissa mönster automatiskt är våld – som radikalfeminismen påstår att t ex sexhandel är – är inget annat än en ideologisk konstruktion, och dessutom rent bedrägeri. Sexhandel är, historiskt sett, den främsta överlevnadsmekanismen för primathonor någonsin och primathannarna har utrustats med testosteron för att de ska tappa sans och vett och bli lättlurade, så de förser primathonan med tillförsel av olika slag. Något som t ex illustreras av ”Människans ursprung” del 2, där killars risktagande fördubblas när tjejer dyker upp. Sexhandel är inte våld, det är en evolutionär adaption och följaktligen ett evolutionärt helt artiktigt beteende för människan. Evolutionen gillar sexhandel!

F ö är motståndet mot mord, död, stöld, tvång, bedrägeri, m fl, universellt och över alla tider har det i alla kulturer varit konsensus om att lagstifta mot detta, eftersom det strider mot vår nedärvda, evolutionärt adaptiva strävan att undvika det obehagliga. Lagstiftning mot det behagliga fenomenet sex är däremot ingenting som på något som helst sätt sorterar under konsensus, utan är i den västerländska kulturen en kulturell konstruktion som är ett resultat av sexualfientligheten i kristendomen. När vi lagstiftar eller skapar normer som inte är i enlighet med universell uppfattning – d v s evolutionär adaption – utan enbart är kulturellt betingat, då handlar det om moral. Precis som fallet är med all lagstiftning som vi har kring sexualia i västerlandet. Det är däremot inte moral när universell konsensus råder.

När man kulturellt försöker straffa och lagstifta bort någon evolutionär adaption lyckas man aldrig! Det enda som fundamentalistiska kristna, rasister, nazister, radikalfeminister m fl – som alltså anser sig veta bättre än evolutionen/gud – åstadkommer är att skapa förföljelse, häxjakter, skada och i slutänden död.

Första gången publicerad juni 2013

VAD ÄR DET FÖR FEL ATT ANSE ATT MAN HAR RÄTT?

Ibland får jag höra, när jag kritiserar vad någon säger eller anser, att jag minsann anser att jag själv har rätt, så varför får inte den jag ifrågasätter göra det. Särskilt händer det när det gäller ämnen där jag är väl påläst, och speciellt då när det handlar om sexualiteten, eftersom inte ens bildade människor brukar ha några särskilda kunskaper i ämnet. Något som faktiskt ofta gäller även dem som yrkesarbetar med sex i någon form, som sexologer, RFSU och andra – åtminstone i fråga om sexualitetens kulturhistoria (jag har bl a varit ute och föreläst på Sexologen på Karolinska). Det verkar som om människor tycker att det räcker med att se på TV:s vinklade ”dokumentärer” eller läsa ”sanningarna” i tidningarna (vilket är märkligt, eftersom många påstår att de är kritiska till tidningarna). Inte heller blir det bättre av att det är så fruktansvärt förbjudet att ha ”fel” åsikt i ämnet. D v s en ståndpunkt som inte är politiskt korrekt.

Själv brukar jag försöka låta bli att uttala mig i ämnen som jag inte vet så mycket om, som t ex ”växthuseffekten”. Som historiker har jag visserligen svårt att få ihop den med klimatet under den sena sten- och hela bronsåldern. Jag fattar helt enkelt inte hur de kunde ha så mycket bilar och utsläpp då, så att klimatet blev betydligt varmare än i vår tid. Jag har nämligen aldrig sett artefakter efter några Folkvagnar eller annat som slukade fossila bränslen i sådan mängd att temperaturen kunde stiga så under denna period. Dessutom blir jag alltid skeptisk när det finns en enad och ofelbar åsiktsfront av ”vetenskapen”, medier och politiker. Bakom den konstellationen brukar det alltid ligga stora pengar eller fördelar för de inblandade grupperna (d v s ”en hund begraven”), som t ex med myten om den gigantiska sextraffickingen, och i sådana lägen tenderar alltid ensidiga, subjektiva ”fakta” att enbart lyftas fram, och kritiska röster att tystas, för att inte penga- och förmånsflödet ska sina. Men, trots min skepticism till ”växthuseffekten”, och vetenskapligheten och objektiviteten i agendan kring densamma, så kommer jag undvika att uttala mig om den, annat än undantagsvis, eftersom jag inte känner mig tillräckligt påläst. Dessutom finns det kritiker av växthuseffekten som gör detta bättre än jag, som t ex här.

Men nu var det detta med att få anse att man har rätt. Självklart har alla rätten att anse att de har rätt. Men problemet är bara, att alldeles för många av dem som anser att de har rätt tycker att det befriar dem från att få sin åsikt prövad, att lyssna till motargument och – framförallt – att de kan bortse från fakta. I min egen umgängeskrets har jag två tydliga exempel på attityden.

Av någon anledning så är ämnet sexualitet sådant att det lätt väcker folks nyfikenhet och intresse. Om man då, som jag, forskar och skriver böcker i detsamma så hamnar man ofta i diskussion med olika individer. Och jag kan faktiskt, med handen på hjärtat, säga, att numera så är jag inte den pådrivande i att få till dessa diskussioner, men det verkar som om folk har ett obändigt behov av att få ventilera ämnet – förmodligen för att det är så tabubelagt och förbjudet i det kristna västerländska samhället, och trycket på att tycka ”rätt” är så enormt att man automatiskt blir skeptisk mot den som uttrycker ”fel” vinklingar. Under de första åren av min forskning, för min sexualhistoriska bok ”Samlag eller salighet” (2008), så var jag ivrig att diskutera, eftersom det arbetet innebar en så omtumlande resa för mig själv. Jag blev nämligen, från att ha varit nästan lika ”mainstream” som de flesta, tvungen att ompröva de flesta av mina föreställningar – just därför att jag ställdes inför en mängd ovedersägliga fakta. Jag insåg hur okunnig jag varit – och hur otroligt okunniga de allra flesta är. Jag förstår därför att det är en prövning att ställas inför någon, som jag, som har ett brett vetenskapligt underlag för att ifrågasätta de politiskt korrekta åsikterna inom detta tabubelagda ämne, därför att de på en kort stund får sig serverat de fakta som det tog mig själv flera år att smälta. Och det värsta av allt är, att de som man ”ventilerar” ämnet med inte har något annat att sätta emot än ”åsikter”, eller – i bästa fall – vad de läst i ”de trovärdiga” tidningarna. Men jag anser ändå inte att det ursäktar vad en i min krets sa, när vi diskuterade relationsvåld (och personen ifråga hade åsikten att det enbart är män som slår) och jag påpekade att det på denna sida listas 550 olika internationella, vetenskapliga undersökningar som tydligt visar, att kvinnor är lika eller mer aggressiva än män i relationer (jag ska återkomma till ämnet), och att alltså agendan kring den slagna kvinnan är ett rent bedrägeri. Då sa personen ifråga; ”när folk försöker övertyga mig på det där sättet, då bryr jag mig inte om att lyssna”.

Det andra exemplet är när jag hamnade i diskussion om sextrafficking och prostitution, under arbetet med min bok ”Den kidnappade sanningen, myten om den gigantiska sextraffickingen”. Efter att jag tydligt klargjort, att i stort sett hela den samlade internationella forskningen – med undantag för den vetenskapligt hårt kritiserade Melissa Farley – är överens om att mer än nio av tio sexarbetare inträder frivilligt i arbetet, och att all samlad nationell statistik över hela världen visar att sextrafficking och -slaveri är ett mycket litet brott, så sa personen ifråga; ”jag har rätt att ha min åsikt i detta”. D v s, att vad fakta jag än presenterade så hade det ingen betydelse.

Det här mönstret med ignorans av allt som motsäger den egna uppfattningen är regel inom abolitionistisk, allmän- och radikalfeministisk, nationalistisk, socialistisk, konservativ, nyliberal, kristen, muslimsk, m fl, s k ”forskning” – d v s starkt ideologisk uppbunden sådan. Som fenomen är det i allra högsta grad mänskligt, och genom historien har människor som anser sig sitta på ”den enda sanningen” alltid agerat så. Men då det upphöjs till officiell ”sanning” blir det farligt! Men jag unnar faktiskt de två personerna som jag refererat att få ha sina åsikter på det sätt som de har dem. Det jag däremot underkänner är att vara så blint blockerad att man i alla lägen tror sig själv om att sitta på ”den enda sanningen”. Det jag också fullständigt avvisar är, att man tror sig vara så rättfärdig att man har rätten att offentligt smutskasta och förfölja andra och/eller att med lagar, regler, straff och påtryckningar tvinga alla andra att följa den egna övertygelsen. Just det som radikalfeminismen nu gör på bred skala i vårt land sedan många år tillbaka. Så skulle faktiskt jag själv inte drömma om att agera – men däremot tar jag mig rätten att kritisera dessa ideologiskt grundade, inhumana lagar som redan stiftats och fortsätter att stiftas. Nämligen de lagar som följer principen ”jag har rätt att bortse från att andra människors liv ödeläggs för att få igenom min vilja” – som är legio bland t ex radikalfeministerna. Jag själv hyllar istället principen att ”jag avskyr dina åsikter, men skulle kunna dö för din rätt att förfäkta dem” (även om det nu faktiskt inte var Voltaire som sa så) istället för den självgoda uppfattningen att ”du är så fel, så att jag måste leda dig rätt med alla medel”, som den svenska riksdagen, radikalfeminismen, medierna, m fl, har som riktmärke.

Första gången publicerad juni 2013

SVT OCH TV-LICENSEN

I Sverige ska vi följa legalitetsprincipen inom straffrätten; d v s att människor inte retroaktivt ska kunna straffas för i efterhand införda brottsrubriceringar. Emellertid har den principen upphävts när det gäller kravet från Svt, att människor med en internetuppkoppling ska betala TV-licens. Det lär nog knappast finnas en enda människa i detta land som skaffat dator och Internet för att titta på TV. Rimligtvis borde de inte kunna straffas med en TV-avgift när sådan inte var gällande vid tillfället för internetabonnemangets ingående. Svt struntar alltså helt i rättsprinciperna och inför en retroaktiv plikt. Själva principen i sig är också fullständigt uppåt väggarna. Företaget väljer självt att lägga ut sina sändningar på Internet och hävdar därefter att alla människor, även de som inte ens är intresserade av att titta på utbudet, är skyldiga att betala dem. Enligt den principen borde vem som helst som lägger ut någonting på Internet frivilligt ha rätten att kräva svenska folket på avgift, eftersom alla har möjligheten att besöka Internetsidan. Till yttermera visso saknas möjligheten att spela in TV-program som sänds på Internet, vilket däremot är möjligt via vanlig TV. D v s att Svt kräver samma kostnad för en betydligt mer undermålig tjänst!   Ska också alla som lägger ut t ex egenproducerade filmer på Youtube och Facebook kunna kräva att alla svenska hushåll betalar dem? Tänker Svt betala mig för att deras anställda kan läsa det jag skriver? TV-licens för Internet är inte bara rättsoanständigt, det är också absurt.

Sedan ett antal år, då vår TV gick sönder och videobandspelaren blev omodern, har jag slutat att betala TV-avgift. Mina söner tittar i princip aldrig på TV, och jag själv och deras moder gör det någon gång ibland, då vi går upp till en släkting – som bor i närheten (som betalar TV-licens) – och tittar. Anledningen till att jag vägrat köpa ny TV och betala licens beror inte på att jag tycker det är fel med en ”oberoende” TV. Jag skriver gärna under på att programutbudet från Svt är något bättre än från de kommersiella TV-kanalerna, eftersom jag själv inte är det minsta intresserad av amerikanska massproducerade serier och actionfilmer. Problemet är bara, att Svt är gravt korrekt politiserat. Svt lever inte på minsta vis upp till sina åtaganden. Enligt reglerna ska Svt bedriva verksamheten opartiskt, de får inte behandla ett fenomen ”så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar”. Inslag får inte heller ”vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas:”

Svt bryter gravt mot dessa regler i flera avseenden. I fallet sextrafficking, prostitution och sex är bevakningen oerhört ensidig. Dokumentärer och nyhetsinslag utgår alltid från den politiskt korrekta bilden, i stort sett utan att balanserade synpunkter får framföras (och då räknar jag inte att t ex en ”dokumentär”, som den kraftigt vinklade av Svante Tidholm om en jättebordell i Köln, sedan efterföljs av ett gladiatordebattprogram där deltagarna handplockats för att ha rätt åsikt om ”mäns sexualitet” och där rösterna fördelas ”jämnt” – vilket alltså leder till att en parts version och synpunkter sammantaget tydligt dominerar i rapporteringen – eftersom ”dokumentärens” alla vinklade påståenden borde ha balanserats). 24/9 2012 sändes t ex ett inslag i både Rapport och Aktuellt om en bok som handlar om ”sex som självskadebeteende” (och nu må jag bli något ”rättshaveristisk”, även om jag tagit råd att undvika sådant, men detta styr starkt min övertygelse angående betalningen av TV-licensen). Enligt reglerna borde detta inslag på något sätt balanserats med att det – åtminstone senare – fått framkomma att ”sjukdomstillståndet” faktiskt bara är en kulturell konstruktion (jag avser att återkomma till detta i ett senare blogginlägg). Men oavsett det ansåg jag, att om man rapporterar så ensidigt om en så politiskt korrekt bok så borde man också, i opartiskhetens namn, rapportera om min då nyutgivna bok ”Den kidnappade sanningen. Myten om den gigantiska sextraffickingen”, som kartlägger sextraffickingmyten (jag är inte direkt skickad att föra andras talan, även om det finns många som bortsorterats före mig).   Dessutom har Svt sänt ett antal ”dokumentärer” och nyhetsinslag om trafficking och prostitution (så t ex 23/7 2012 då det var ett grovt vinklat inslag på Västnytt som följdes upp i Rapport och Aktuellt), som inte har de minsta vetenskapliga underlag för vad de påstår, och alltså borde de ovan refererade reglerna för TV göra det till ett obligatorium att rapportera om att sextrafficking faktiskt är ett synnerligen litet brott, volymmässigt sett – som t o m BRÅ konstaterar i en rapport.

Jag tipsade båda nyhetsredaktionerna på Svt om boken, och dess resultat, men av någon ”outgrundlig” anledning så struntade nyhetsredaktionerna i att rapportera. Jag påpekade detta för ”Myndigheten för Radio och TV” och skrev bl a ”[a]tt ignorera en sådan nyhet – och vinkling – på traffickingproblematiken är inte att balansera de ensidiga framställningar som totalt dominerat rapporteringen fram till nu. Det är istället att aktivt medverka till att mörka denna viktiga nyhet, och dessutom att mörka det närmast bedrägliga anslag som görs till officiell politik i vårt och andra länder.” En anonym tjänsteman svarade mig och hänvisade till det allom begagnade svepskälet ”redaktionell frihet” att sålla nyheter, för att slippa tillrättavisa nyhetsredaktionerna för att de inte följer regelverket. ”Redaktionell frihet” ska alltså få sätta de regler som Svt ska sägas följa ur spel! Vad finns det då för vits med regler för TV-kanalen om de så enkelt kan ignoreras? Svt är inte oberoende, opartiskt eller objektivt rapporterande. Så länge som systemet kan korrumperas på detta sätt avser jag att inte betala en skärv till detta åsiktskorrupta företag! Särskilt som jag inte använder Internet för att titta på ens de få program som ändock har ett visst intresse.

Jag ska inte bli mer ”rättshaveristisk” så jag avstår från att berätta hur programmen ”Debatt” och ”Uppdrag granskning” svarat upp på uppgifterna i min bok.

Svt bryter mot hälften av anständighetsprinciperna ovan, nämligen 1:a, 5:e, 7:e, 8:e och 9:e. Och det är högst alarmerande att en ”oberoende” TV-kanal, finansierad med allmänna medel, beter sig så oanständigt!

Första gången postad maj 2013.

SUBKULTUREN JOURNALISTKÅREN

Som syntes av den senaste postningen så visar inte Expressen upp några exempel på riktig journalistik när det gällde inkallandet av ”experter” för att kommentera sexarbete. Även om det finns all anledning att kritisera dessa s k ”experter”, för att de uttalar sig trots att de är väldigt okunniga, så faller ändå det tyngsta ansvaret för deras uttalanden på tidningen. En tidning och en journalist borde vara kritisk inte bara mot det som politiskt korrekt, och i samklang av etablissemang, politiker, redaktörer och ideologer, påstås vara fel, utan även mot just dessa nyss nämnda som vill diktera vad alla ska tycka är fel.

Jag har en naiv tro på att Journalisthögskolan en gång för länge sedan lärde ut sådana ideal, men jag vet inte säkert. Nu tycks det däremot mer handla om att lära ut det politiskt rätta. En jämnårig till min äldste son, som f n studerar på Journalistskolan i Stockholm, sa häromdagen till mig att det är en märklig subkultur där, i vilken man måste ha ”rätt” åsikter och inte får ifrågasätta det ”rätta”. Man kan verkligen fråga sig hur man ska kunna lära ut kritisk journalistik i en sådan miljö!

Men det är naturligtvis inte bara Expressen det handlar om, det gäller i stort sett alla svenska medier och fenomenet syns inte bara i Sverige. När det gäller ett kontroversiellt ämne som sexarbete finns det en uppsjö av internationella, empiriska undersökningar som visar hur medierna bevarar existerande sociala relationer och styr vårt tänkande kring hur världen ska se ut, och hur man bör vara. Samma medieforskning visar dock även att mediernas framställningar inte är något annat än sociala konstruktioner, och att föga bevis presenteras för påståenden som görs (Scott, J W, 1988, Gender and the Politics of History, New York). D v s att det ”rätta” inte är statiskt och att det ständigt framförs en mängd påståenden som inte har förankring i verkligheten för att ”legitimera” det för stunden ”rätta”.

Ett intressant drag hos journalisterna i kontroversiella frågor, som prostitution, är att de anser sig veta exakt hur verkligheten ser ut och att de därför inte anser sig behöva tala med de berörda (eller införskaffa verkliga fakta), utan istället ger röst åt dem som ska bekräfta journalistens egna åsikter – som i fallet med ”experterna” i förra postningen – eller åt starkt privilegierade tyckare, framförallt politiker (Niven, D, 2002, Bolstering and illusory majority: the effects of the media’s portrayal of death penalty support. I Social Science Quarterly, vol 83, no 3). Detta är något som tydligt kan studeras i Nya Zeeland, inför avkriminaliseringen av prostitutionen 2003. Enbart gruppen politiker fick i den föregripande mediedebatten yttra sig i 40 procent av det mediala utrymmet, medan sexarbetare gavs tre procent! Och det var inte avkriminalisering av politik frågan gällde, som man kunde tro av proportionerna, utan avkriminalisering av sexarbete!

Det är också uppenbart att journalistkåren och medierna ”föredrar extrema åsikter över sansade, övertänkta opinionsfria” (Fitzgerald, L & Abel, G,. 2010, The media and the Prostitution Reform Act. I Taking the Crime out of Sexwork. New Zealand sex worker’s fight for decriminalisation. Portland Or), och att de bagatelliserar rapporter som strider mot mediernas egna, ounderbyggda påståenden, för att underförstått låta läsarna förstå att rapporterna nog ändå är fel. Och även om det är en komplex process när journalister tar beslut om vilka historier som ska bevakas, och hur, så tar de för givet ”kulturella innebörder, professionella normer, redaktörsprocesser, idéer om allmänintresse och bilden av publiken (Hodgetts, D & Chamberlain, K, 2008, Constructing health news: possibilities for a civic-oriented journalism. I Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, vol 12). D v s en stark mix för politisk korrekthet och journalistisk okritiskhet.

Vad gäller svenska medier så återvänder jag till undersökningen av Expressens skriverier om sextrafficking och prostitution dec 2007-oct 2011 (Wase, D, 2012, Den kidnappade sanningen, myten om den gigantiska sextraffickingen, Stockholm). För det första kan man konstatera, att denna tidning uppenbarligen anser att sextrafficking och prostitution är synnerligen okomplicerade frågor, för på 44 egna ”reportage” under perioden gick det hela 28 olika journalister. Några särskilda insikter eller specialkunskaper behövdes alltså inte innehas, för allt var uppenbarligen självklart. Av dessa 44 ”reportage” var det i två(!) som sexarbetare själva fick uttala sig, och i bägge – som framgick av förra postningen – så måste dessas uttalanden tillrättaläggas i samma upplaga. Inte i något av de 44 ”reportagen” yttrades ett enda ifrågasättandet av det som är officiell bild av sextrafficking eller prostitution! Inte i ett enda ”reportage” fanns en hänvisning till en enda vetenskaplig källa! Inte heller de 15 TT-telegram som refereras i tidningen under denna tid utsattes för något som helst kritiskt ifrågasättande, trots att där ofta saknades bärande underlag. Vad vi ser där har ingenting med journalistik att göra, utan journalisterna har istället intagit positionen av moralpolis, som ska slå vakt om den politiska korrektheten!

Det är på denna nivå som svensk journalistkår står idag (med några fåtaliga och sällan synliga undantag), nämligen att den är självgod, oemottaglig för kritiska synpunkter (det är lättare som journalist att betrakta sig som offer än att fundera över varför människor inte har förtroende för journalistkåren) och med en bild av sig, inte som den som ska ifrågasätta den politiska korrektheten, utan istället vara frontväktaren av den. Det är uppenbart att Journalisthögskolan inte längre kan få fram journalister som fungerar som journalister traditionellt skulle fungera. Jag tvivlar inte ett ögonblick på, att jag själv och många andra (se bara på många bloggar) är betydligt bättre journalister än de som utexamineras från den politiska korrekthetens ”subkultur” och sedan verkar i tidningar och TV. Själv har jag genom historieforskning fått lära mig kritiskt tänkande, andra har fått lära sig det via andra vägar. Men det är inte konstigt att allt fler vänder ryggen till medierna i samhället. De levererar definitivt inte vad de ska och har föga med journalism att göra!

Det finns få journalister som idag lever upptill de ovan listade anständighetsprinciperna!

OKUNNIGHETEN HOS ”EXPERTERNA” 2

I tidningar och TV åkallas, som konstaterades i föregående postning, ofta påstådda ”experter” för att konfirmera hur hemskt det är med sexuella fenomen, som t ex sexarbete. För 40 år sedan kallades de även in för att konfirmera sjukdomstillståndet i homosexualiteten, men den ”perversiteten” är numera politiskt godkänd, så alla de ”experter” som uttalade sig då har nu slutat leverera den typen av uttalanden. Men avsikten med ”expertutlåtandena” är inte att leverera expertutlåtanden, utan att få folk att tro att det är sådana. I själva verket är det synnerligen ovanligt att de s k ”experterna” har någon aning om det de uttalar sig om. I prostitutionsfrågan kallar man t ex gärna in psykologer/psykiatrer, socialarbetare eller folk från kvinnojourer. Det är jämförbart med att kalla in akutläkare som trafikexperter, poliser som någon gång handskats med stulen konst som konstexperter och nazister som vittnen om judar. Psykologer/psykiatrer och socialarbetare vet ingenting om prostitution som fenomen då de bara har kontakt med de ”misslyckade” fallen. Lika lite vet poliser något om sexarbetares värdering av deras yrke, eftersom de förstnämnda i stort sett bara träffar på sexarbetare som inte vill samarbeta med dem i misslyckade sammanhang, och kvinnojoursarbetare är kraftigt ideologiskt färgade och övertygade om sin rättfärdighet i detta – och därför oftast blockerade gentemot dem som säger annat än de vill höra.

Exempel på nämnda ”expertis” är t ex Expressens skriverier om prostitution och trafficking. Jag kallar det skriverier, eftersom det inte har det minsta med journalistik att göra. En undersökning av tidningens skriverier kring dessa ämnen under fyra år (Wase 2012, Den kidnappade sanningen. Myten om den gigantiska sextraffickingen, Stockholm) visar att de är okritiska, tendensiösa och fullständigt politiskt korrekta. 18 december 2007 och 1 oktober 2010 fick vardera en sexarbetare som trivs med sitt arbete komma till tals. De ”intervjuande” skribenterna kunde naturligtvis inte stanna vid det, utan istället skulle ”experter” kallas in för att ”rätta till” bilden av prostitutionen. I första fallet var det ordföranden för Rädda barnen på Gotland, Kerstin Blomberg, som, utan att reportern Jorunn Amcoff gjorde något som helst kritiskt ifrågasättande, påstod vetenskapligt fullständigt ounderbyggda påståenden, som att ”mer än 90 procent av de som är prostituerade blivit sexuellt utnyttjade som barn”. Ett påstående som inte kan konfirmeras av några vetenskapliga undersökningar alls och som inte ens går att få fram genom grovt selekterat underlag för ”forskning” (d v s NGO:er eller ideologiska uttalanden), och som visar att om det är något Blomberg är så är det verkligen inte expert. (Jmf t ex att kvinnliga amerikanska porrartister mår bättre än genomsnittskvinnan och inte har utsatts för mer sexuella övergrepp som barn än kvinnan i gemen).

Vad gäller den andra artikeln så åtföljdes den av att reportrarna Jessica Josefsson och Ida Thunberg gick till en annan påstådd ”expert”, Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, som hänvisade till att en rapport som de själva tagit fram, med intervjuer av 30 personer, skulle visa att prostitution inte är något glamoröst. Inga varningsklockor ringde hos de bägge expressenreportrarna, vilka helt obefogat framställde Carina Ohlsson som ”expert”. Expert på vad? Definitivt inte på prostitution i alla fall, eftersom hon sannolikt inte alls läst, eller bara läst ett selekterat urval om forskning kring prostitution. Hon är knappast mer expert på prostitution än en akutsjuksköterska är på bilkörning. Men det tycks ingen expressenreporter ha förmågan att kunna förstå. För det andra är Carina Ohlsson starkt ideologiskt uppbunden till bilden av den förfärliga prostitutionen, vilket inte bäddar för att man från henne skulle få höra objektiva, underbyggda fakta. Men expressenreportrarna tvekade, som sagt, inte att framställa henne som ”expert” ändå.

Ett tredje fall av ”expertutlåtande” ger tidningen prov på 17 oktober 2008 då det påstås att ”Prostituerade hölls kvar med Voodoriter”. En kvinna åtalades för grovt koppleri, men t o m polistalesmannen sa att ”ur hennes perspektiv har hon hjälpt kvinnorna. Inslagen av tvång, hot och misshandel har inte varit så starkt att man kan tala om människohandel”. Vi fick också veta att de fyra kvinnorna som kopplats inte ville delta i undersökningen, och/eller vittna mot kvinnan. Men naturligtvis måste tidningen ta ur de läsare som kunde misstänka att vi här hade att göra med ett fall av frivillig prostitution föreställningen att det kunde vara så. En ny ”expert” citerades för att inte någon läsare skulle tro att kvinnor frivilligt kan prostituera sig. ”Experten” ifråga var Bianca Leidl, vid Världskulturmuséet i Göteborg, som förlöste oss med de politiskt korrekta orden. I ett PM påstod hon att ”trafficking från Nigeria till Italien är en växande marknad. Verksamheten är stor, cirka 10.000 nigerianska kvinnor bara i Italien”. Intressant nog säger en italiensk FN-rapport om Nigerianska kvinnor traffickerade till Italien, att ”inga verkliga data kring antalet traffickerade kvinnor finns tillgängliga”, och därför frågar man sig verkligen vad Leidel hade för kunskaper, hemliga för italienarna, som hon förlitade sig på? Eller var det så att hon drog till med en icke underbyggd ”uppskattning” som hon sett? Sedan levererade Leidl det som var menat att vara dödsstöten mot idén att kvinnorna kunde ha varit frivilliga sexarbetare, och det med en föreställningsvärld som kunde vara hämtad från 1800-talets kolonialistiska miljöer: ”En rituell pakt med voodoo sluts mellan människohandlarna och offret. En låneförbindelse skrivs under av flickan och någon från hennes familj. Offrets skuld är ofta extremt hög, mellan 40.000-100.000 dollar. Det tar mellan ett till tre år för flickan att betala tillbaka i form av prostitution”. Men naturligtvis hade hon inte kunskap om det aktuella fallet, eftersom ingen av sexarbetarna ville samarbeta med polisen. Det handlade istället om svepande generaliseringar och ounderbyggda påståenden. Intressant nog avger inte heller någon av de nigerianska kvinnor som intervjuas i den danska prostitutionsundersökningen 2011 några som helst vittnesmål som kan konfirmera ”expertens” påståenden. Istället beskriver afrikanska kvinnor ”hållningen i Nigeria som dubbelmoralisk. De säger att alla vet att kvinnorna far till Europa för att arbeta i prostitution, och om de kommer hem med ekonomisk vinst, blir de väl mottagna, annars möts de med skam”. Dessutom har den refererade italienska FN-rapporten inte ett ord om några ”voodoo-pakter”.

Samtliga tre ”experter” som åberopades av Expressen under de fyra undersökta åren, i avsikt att politiskt korrekt tillrättalägga bilden av prostitutionen, visade sig alltså vara allt annat än experter. Det är nämligen så, att s k ”experter” i sexualfrågor för det första nästan alltid är okunniga om det de uttalar sig om, för det andra bryter de mot ett flertal av anständighetsprinciperna här ovan, nämligen den 1:a, 4:e och 9:e. Tidningar och TV som för fram dem bryter i allmänhet mot 1:a, 2:a, 4:e, 7:e, 8:e och 9:e.

Första gången postad maj 2013.

OKUNNIGHETEN HOS ”EXPERTERNA” 1

Det är inte sällsynt att fullständigt okritiska, politiskt korrekta och åsiktskorrumperade reportage slås upp i medierna. Helst ska de också åtföljas av en påstådd ”experts” uppbackande kommentarer. Dessa reportage bryter alltid mot anständighetsprinciper, som t ex i tidningen ”Metro” 26 mars 2013, där journalisten Frida Sundkvist totalt politiskt korrekt citerar flera påståenden av en polis, bl a att det för kvinnorna som kommer hit ”är så långt från den lyckliga horan man kan komma”. Jag tvivlar på att denne polis har en aning om vad kvinnorna själva tycker, eftersom ytterst få av dem uppskattar polisens ingripande. Ovilligheten att samarbeta med polisen från kvinnornas sida är slående. Under åren 2008-2010 var det i Sverige fem fällande domar för ”sextrafficking” med lika många ”offer”. Samtliga domar tillkom genom att det automatiskt är ett brott att transportera eller härbärgera minderåriga. Högst en vuxen kvinna av de totalt 54 anmälda fallen under de tre åren har samarbetat med polisen för att medverka till lagföring. Men inte ens denna enda är trolig, för i det enda fall som togs till åtal friades den åtalade (BRÅ, rapport 2011:18 s 18, 21). Däremot har det varit fler åtal gällande koppleri, där det kan vara enklare att åtala mot de målsägandes vilja, eftersom det räcker med att t ex hyra ut lokal för att bli dömd som kopplare. Trots det var det av totalt 50 anmälningar endast 19 som gick till åtal som grovt koppleri, och av dessa endast en dom – som involverade en minderårig.

Angående detta med att kvinnorna inte vill samarbeta skriver BRÅ: ”Få polisanmälningar går vidare till åtal. En viktig orsak är att den utsatta sällan vill samarbeta med polisen i ärendet. Det kan bero på att de är rädda, att de har emotionell bindning till gärningspersonen eller att de uppfattar alternativet till sexhandeln som ännu värre än den situation de befinner sig i. Utan ett sådant samarbete är det svårt att nå framgång i ett ärende.” Lägg märke dels till formuleringen ”det KAN bero på” och dels att dimensionen att kvinnorna helt enkelt är missnöjda med polisens ingripande, eftersom de hindras från att tjäna pengar, helt saknas. BRÅ, eller polisen, kan följaktligen inte ha en aning om skälen till kvinnornas vägran att samarbeta, utan utgår enbart från politiskt korrekta hypoteser – eftersom frivilligt sexarbete inte existerar i myndigheternas tankevärld. Något som är underförstått i det tredje ”alternativet”, ”att de uppfattar alternativet till sexhandeln som ännu värre” – d v s att kvinnorna naturligtvis måste uppfatta sexarbete som illa. Det är alltså fullständigt uppenbart, att den polis som uttalar sig om de sexarbetande kvinnornas situation och skäl till att välja sexarbete är okunnig om dessa och verkligen inte någon ”expert”. Att BRÅ inte heller är det framgår inte minst av deras totala okritiskhet. Som en statens papegoja upprepar de alla floskler och ounderbyggda antaganden som är officiell politik, samtidigt som de resultat man kommer fram till motsäger dessa floskler (jmf t ex bilaga 3 i Wase, ”Den kidnappade sanningen. Myten om den gigantiska sextraffickingen”).

Metro bryter mot anständighetsprinciperna 1, 7, 8 och 9, polisen mot 1, och BRÅ mot 1, 7 och 9.

Första gången postad maj 2013.