ÖPPET BREV TILL ARBETSMARKNADSMINISTER ELISABETH SVANTESSON

Bästa Elisabeth Svantesson!

När du tillträdde som arbetsmarknadsminister attackerades du från flera håll för din övertygelse och ifrågasättandena kom även av sådana som påstår sig vara liberala.  Personligen bekänner jag mig inte till någon som helst ideologi – ty jag anser ideologier vara av ondo då de tillåter individer att se sig som ”bättre vetande” med rätt att tvinga ”mindre vetande” rätt – men däremot försvarar jag rätten till att bekänna sig till en ideologi.  Jag försvarade även din rätt till detta.

Jag har själv varit arbetslös och inte kunnat få jobb som (obehörig) lärare, efter att i 30 år arbetat klanderfritt och mycket uppskattat med barn i låg- och mellanstadiet, sedan tabloiden Expressen ovederhäftigt hängde ut mig som ”monsterkramare” 2010.  Jag har överhuvudtaget inte kunnat få något jobb efter det, och säkert ligger denna uthängning av Expressen delvis till grund för det.  Jag vet därför mycket väl vilket djupt intolerant samhälle som Sverige i grunden är och förvånar mig inte över reaktionerna gentemot dig.  Naturligtvis blir jag illa berörd av detta, men jag blir också illa berörd över att du bekläder ett ämbete som syftar till att i stor skala traffickera människor.

Det kan faktiskt inte råda någon som helst tvekan om att fas tre, genom er arbetslöshetsindustri, bryter mot FN:s Palermoprotokoll (2000) angående trafficking.  Ett protokoll som Sverige skrivit under.  I detta definieras trafficking i artikel 3a som:  …”rekryterandet, transporterandet, härbärgerandet eller mottagande av personer, med hotande medel eller användandet av tvång eller andra former av påtryckning, av bortförande, av bedrägeri, av svek, av kränkandet av egen kraft eller av en position av sårbarhet, eller av givandet eller mottagandet av betalning eller förmåner för att erhålla en persons medgivande att ha kontroll över en annan person, för syftet exploateringExploatering ska som minimum inkludera exploateringen av andras prostitution eller andra former av exploatering, tvingat arbete eller tjänster, slaveri eller handlingar likvärdiga slaveri, träldom eller avlägsnandet av organ.

Beakta de med fet stil markerade delarna.  I fas tre hotas man nämligen med utebliven ersättning, vilket alltså är både ”hotande medel” och ”påtryckning”.  Att vi talar om exploatering är också ett faktum, eftersom det arbete som man tvingas till ska utföras till långt lägre ersättning än vanliga anställda i samma arbeten erhåller.  Särskilt blir detta märkbart för individer som arbetat deltid före arbetslösheten, eftersom de tvingas att utföra lika mycket arbete för ersättning enligt deltiden som de som får ersättning som arbetslösa på heltidsbasis.  Förutom att det är i högsta grad exploaterande är det också ett flagrant brott mot principen om lika lön för lika arbete.

I artikel 3b specificeras det ytterligare att:  ”Ett traffickingoffers medgivande till personer till den avsedda exploateringen som förutsätts i underparagraf (a) i denna artikel ska vara irrelevant där något av medlen förutsatta i underparagraf (a) har använts.  När jag alltså förväntas godta arbetslöshetsindustrins traffickering av mig, för att inte berövas den ynkliga summa jag erhåller varje månad, så är alltså detta godkännande inte giltigt.

Angående arbetslöshetsindustrin så borde det vara dags för regeringen att fråga sig varför enorma summor spenderas på någonting som inte leder till resultat.  Under de år jag varit arbetslös har jag inte i någon instans i arbetslöshetsindustrin stött på en individ som anser sig ha blivit hjälpt av arbetslöshetsindustrin.  Men syftet från regeringens sida kanske inte är att hjälpa arbetslösa, utan istället avlöna en medelklass som man hoppas ska rösta ”rätt”?

Vore det inte dags att pröva nya vägar och istället försöka hjälpa de arbetslösa?  Som arbetslös skulle jag kunna hjälpa dig med några tips.

Jag har tidigare satt samman en skrivelse till din föregångare som besvarades med ett fullständigt nonsenssvar av Benjamin Dousa, så jag misstänker att du inte kommer att besvara detta öppna brev.  Jag kan för allt i världen inte se något i dagens arbetslöshetspolitik som skulle gynna de arbetslösa.

Med bästa hälsningar

Dick Wase

Arbetslös

Första gången postad november 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *